Publicador de continguts

Sistema d'informació cartogràfica

 Es posa a disposició aquest sistema d'informació cartogràfica (SIC) per a la distribució, la divulgació i l'accés al conjunt d'informació cartogràfica oficial de l'Ajuntament de Palma a través del web municipal d'acord amb l'establert al Portal de Transparència per a l'accés a la informació per part dels ciutadans/nes i d'acord amb les directrius de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. També es posa a disposició per tal d'avançar i fer passos d'obertura d'acord amb els principis inspiradors del projecte Aporta, iniciativa impulsada pel Ministeri d'Energia i Turisme i Agenda Digital a través de l'entitat pública empresarial Red.es i en col·laboració amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques amb la finalitat de promocionar l'obertura i la publicació de dades de la informació produïda per les administracions públiques i el sector públic d'Espanya.

La documentació cartogràfica que es publica gratuïtament al web municipal és un bé públic i la seva utilització per part de terceres persones físiques o jurídiques està limitada a les condicions d'ús que s'estableixen a l'Ordenança reguladora de la taxa per a prestacions de serveis i realització d'activitats de l'Institut Municipal d'Innovació, aprovada pel Ple municipal de l'Ajuntament de Palma, publicada al BOIB corresponent, vigent en l'actualitat i subjecta al règim jurídic de propietat intel·lectual.

Aquest sistema d'informació cartogràfica, periòdicament actualitzat, permet l'accés, la consulta i la descàrrega dels arxius corresponents a la cartografia topogràfica bàsica i derivada oficial que formen les sèries del Mapa Topogràfic Municipal (MTM) a escales E=1:1 000, E=1:2 000 i E=1:4 000 elaborades per l'IMI. La sèrie MTM a E=1:500 està compilada en la sèrie MTM E=1:1 000. També es publiquen les sèries cartogràfiques corresponents a les diferents sèries d'ortofotografies aèries produïdes per l'IMI amb els diferents vols fotogramètrics realitzats i altres arxius cartogràfics d'interès municipal, com són la base de la guia de carrers municipal i el mapa amb la distribució i sectorització administrativa dels barris i districtes de Palma.

Les sèries del MTM estan registrades al Registre Central de Cartografia, òrgan administratiu adscrit al Ministeri de Foment a través de la Direcció General de l'Institut Geogràfic Nacional, d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el Sistema Cartogràfic Nacional. Les sèries cartogràfiques de l'MTM estan, en conseqüència, descrites com a cartografia oficial registrada pròpia de les administracions públiques.

Aquest sistema d'informació cartogràfica és una rèplica de les bases de dades cartogràfiques de l'IMI, construït en format PDF Geoespacial, d'Adobe Systems Software, en arxius estructurats en diferents capes d'informació cartogràfica, que, entre altres funcions, permet: emprar-los amb dades georeferenciades; realitzar operacions de geolocalització, posicionament i referenciació de dades vinculades al territori; realitzar mesuraments de longituds, perímetres i superfícies; filtrar i visualitzar per capes; recercar i imprimir dades; efectuar anotacions; afegir comentaris i marcacions de dibuix; etc. Tot això, es pot fer utilitzant el programari d'escriptori gratuït Adobe Reader i altres programes compatibles. Per a conèixer més detalls de les característiques del producte consultau el web https://helpx.adobe.com/support/acrobat.html.

 

Banner Sistema d'Informació Cartogràfica

.

Botó Cartografia Ortofotos 1/1000Botó Cartografia Ortofotos 1/2000Botó Cartografia Ortofotos 1/5000Botó Cartografia 1/1000Botó Cartografia 1/2000Botó Cartografia 1/4000Botó Carrerer de PalmaBotó Cartografia - Districtes i barris de PalmaBotó Cartografia - Codis postalsBotó Cartografia - Manual descàrrega productes cartogràfics

Menú de navegació