Menu
Logo_IMI
Logo_Ajuntament
x
Cercar
MarcadeAgua
ARI

Anàlisi de Recursos i Innovació. Coordinació amb l'Ajuntament de Palma

Missió

Donar suport a la Gerència de l'IMI coordinant les actuacions entre IMI i els responsables de les diferents àrees de l'Ajuntament de Palma, per a optimitzar l'entesa amb l'usuari final respecte de les seves sol·licituds de serveis a l'IMI, potenciar les capacitats tecnològiques i maximitzar l'aprofitament i percepció dels serveis prestats per l'IMI a l'Ajuntament de Palma i als ciutadans.

1. GESTIÓ EXTERNA

 • Canal de comunicació i coordinació entre l'IMI i l'Ajuntament de Palma.
 • Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de l'Ajuntament de Palma.
 • Representar l'IMI davant altres institucions, organismes públics o empreses externes.
 • Col·laborar amb els responsables de l'Ajuntament de Palma en el desenvolupament de noves implantacions.
 • Mantenir les reunions prèvies de les sol·licituds de serveis tecnològics i definició conceptual de requeriments per l'Àrea d'Informàtica.
 • Avaluar amb el sol·licitant de serveis tecnològics les implantacions de programari realitzades.
 • Mantenir informat l'usuari sobre l'estat de les seves sol·licituds, a partir de les dades facilitades per les altres àrees de l'IMI (Informàtica, Cartografia i Administració).
 • Consensuar amb la Gerència de l'IMI i les àrees afectades, la prioritat de les peticions a realitzar.

Funcions

 • Promoure reunions amb les àrees de l'Ajuntament de Palma per a donar a conèixer els projectes de futur de l'IMI i recollir les necessitats de les diferents àrees, per tal de cercar solucions corporatives i rendibilitzar els recursos evitant duplicitats.
 • Tenir una visió de conjunt de tot l'àmbit municipal.
 • Millorar el servei tecnològic de l'IMI cap a l'Ajuntament de Palma.
 • Impulsar l'accés electrònic dels ciutadans i funcionaris a l'administració pública local.

Objectius

 • Estudiar i proposar innovacions tecnològiques dins la gestió municipal.

2. INNOVACIÓ

 • Estudiar les noves lleis i reglaments i col·laborar amb l'Ajuntament de Palma en l'establiment de línies d'actuació.
 • Assistir a jornades TIC relacionades amb A.P., presentacions de productes, mantenir contactes amb altres A.P.
 • Investigar productes TIC existents al mercat.

Funcions

 • Cercar possibles subvencions per a projectes TIC.
 • Col·laborar amb l'Ajuntament de Palma per a la simplificació de procediments administratius i noves implantacions.
 • Col·laborar amb Informàtica per a la recerca dels components necessaris per a l'administració electrònica.

Objectius

 • Col·laborar en la recerca i avaluació d'aplicatius específics sol·licitats per l'Ajuntament de Palma.

3. GESTIÓ INTERNA

 • Classificació i distribució de les peticions acceptades per l'IMI.
 • Seguiment de l'execució i implantació de les peticions de serveis tecnològics.
 • Col·laborar amb les comunicacions de finalització o rebuig de peticions.
 • Obtenir resums i gràfics estadístics per a la Memòria anual de l'IMI, a partir de les dades de peticions.

Funcions

 • Gestionar les sol·licituds de subvencions per a projectes TIC.
 • Facilitar informes i estadístiques amb informació actualitzada dels treballs sol·licitats a l'IMI i el seu estat d'execució.

Objectiu

 • Facilitar la gestió i control de les peticions encomanades a l'IMI.

Data darrera modificació: 15 de juny de 2016

© IMI Carrer de Joan Maragall 3. 07006 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 46 60 00 | Fax: 971 77 16 16
Logo_IMI